Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

Cabinet Rhanbarthol


Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys y deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, ac mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys arweinydd pob un o’r awdurdodau hynny. Wedi’i sefydlu yn 2016, dyma’r corff gwneud penderfyniadau terfynol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n gyfrifol am oruchwylio a chydlynu rhwymedigaethau’r cynghorau o ran y Fargen Ddinesig.


Mae prif gyfrifoldebau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys:


* darparu’r arweinyddiaeth, gweledigaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;


* goruchwylio cynnydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan ddarparu cyfeiriad i helpu i lywio rhaglen y Fargen Ddinesig a’i strwythurau wrth iddynt ddatblygu;


* integreiddio ac alinio agenda’r Fargen Ddinesig â’r Metro;


* goruchwylio’r Gronfa Fuddsoddi Ehangach, gan flaenoriaethu prosiectau sy’n arddangos y potensial i gyflawni gwir welliannau economaidd ledled y rhanbarth;


* sefydlu platfform diogel ar gyfer datblygu sy’n hybu alinio swyddogaethau a gweithgareddau perthnasol a’r cymhwysiad strategol o arian fel rhan o ddull ar gyfer Prifddinas-Ranbarth sydd wedi’i integreiddio’n llawn;


* ymgysylltu â rhanddeiliaid ehangach i hybu a chefnogi dull cydweithredol ar gyfer gwneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llwyddiant.


Ar gyfer manylion cyfrifoldebau ehangach y portffolio, cliciwch yma.


Cadeirydd presennol y Cabinet Rhanbarthol yw’r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, a’r is-gadeiryddion yw’r Cynghorydd Richard John, Arweinydd Cnygor Sir Fynwy, Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd.


Yn yr adran hon gallwch gael gafael ar ystod eang o wybodaeth a dogfennau sy'n ymwneud â phrosesau penderfynu’r Cabinet Rhanbarthol a chael gwybod am gyfarfodydd a phenderfyniadau'r Cabinet Rhanbarthol sydd ar ddod.


Cytundeb Cydweithio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhwng 25 Ionawr a 9 Chwefror 2017, derbyniwyd cymeradwyaeth unigol y Cyngor gan bob un o’r deng awdurdod lleol sydd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd er mwyn sefydlu Cydbwyllgor Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyflawni ymrwymiadau dogfen Penawdau Telerau’r Fargen Ddinesig. Cadarnhaodd Arweinwyr y deng awdurdod lleol sydd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd Gytundeb Cydweithio'r Fargen Ddinesig yn ffurfiol mewn seremoni ym Maes Awyr Caerdydd ar 1 Mawrth 2017, yn dilyn cefnogaeth gyffredinol ar gyfer y rhaglen gan bob un o'r deg cyngor. Y deng awdurdod lleol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Bro Morgannwg.


Corff Atebol

O 1 Mawrth 2017 cytunodd Cyngor Caerdydd i weithredu fel y Corff Atebol sy'n gyfrifol am gyflawni rhwymedigaethau'r deng awdurdod lleol mewn perthynas â Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd a sicrhau bod penderfyniadau Cyd-Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyfreithlon, yn briodol ac o fewn y gyllideb. Bydd y Corff Atebol yn sicrhau bod modd rheoli trefniadau ariannol, cyfreithiol a llywodraethu Cyd-Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Nid oes gan y Cyd-Gabinet unrhyw hunaniaeth gyfreithiol ar wahân ac felly ni all fod yn berchen ar eiddo, derbyn grantiau na gwneud contractau ei hun. Fel y Corff Atebol, bydd Cyngor Caerdydd yn cymryd cyfrifoldeb am y dyletswyddau hyn yn ôl gofyn gan Gyd-Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.


Adroddiad Cabinet Rhanbarthol 17 Mawrth 2017a>

Gwybodaeth am Gyfarfodydd Pwyllgor

Gwybodaeth am gyfarfodydd y Cabinet Rhanbarthol a chyfarfodydd pwyllgor. Gallwch ddod o hyd i’r agendâu, cofnodion cyfarfodydd blaenorol yn ogystal ag adroddiadau a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Rhoddir gwybodaeth hefyd am ddyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol.

Penderfyniadau

Gwybodaeth am y penderfyniadau a wneir gan y Cabinet Rhanbarthol

I weld dogfennau mewn fformat pdf bydd angen y feddalwedd Adobe Acrobat Reader arnoch.